A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Miejskie Polityki Migracyjne

Projekt Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów ma na celu włączenie migrantów i tematyki migracyjnej w główny nurt debaty publicznej. Projekt zakłada kontynuację narzędzi służących aktywnemu włączaniu imigrantów w życie publiczne, w tym debatę dotyczącą ich samych w celu wypracowywania rekomendacji dla władz szczebla lokalnego. Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Homo Faber, Urząd m.st. Warszawy, Icelandic Human Rights Centre. W 2014 roku projekt został uhonorowany Złotym Wachlarzem - nagrodą przyznawaną przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji za najlepszy projekt wspierający integrację imigrantów.

GŁÓWNE MODUŁY PROJEKTU:

Międzysektorowe Fora Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

Fora to cykliczne wydarzenie, które za każdym razem odbywa się w innym mieście. Angażują szerokie spektrum interesariuszy – od przedstawicieli ministerstw i urzędów wojewódzkich przez władze lokalne i trzeci sektor do samych migrantów i migrantek. Fora trwają od 3 do 4 dni, podczas których, uczestnicy i uczestniczki starają się znaleźć rozwiązania najbardziej palących problemów w zakresie przyjmowania i integracji cudzoziemców i cudzoziemek na poziomie lokalnym. Główny nacisk położony jest na eksperckie debaty w grupach roboczych, a rezultatem prac są zestawy rekomendacji, które później wdrażane są w życie w ramach tzw. „Forum w działaniu”. Czytaj więcej

Dotychczas odbyły się cztery fora: w Krakowie (październik 2013 r.), w Lublinie (marzec 2014 r.), w Warszawie (wrzesień 2014 r.) i we Wrocławiu (maj 2015 r.).

Platforma współpracy - InfoMigrator

Kompleksowa i wielojęzyczna platforma informacyjna dla migrantów i migrantek przybliżająca zarówno kwestie prawne i formalne, jak i zawierająca wiele praktycznych, lokalnych wskazówek dotyczących załatwiania spraw urzędowych i codziennego życia w Polsce. Czytaj więcej

Akcja "Miasta Otwarte"

Akcja "Miasta Otwarte" to działanie prowadzone w ramach akcji społecznej “Włącz się w Polskę”. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów oraz włączenie imigrantów w obywatelski audyt i ewaluację polityk migracyjnych poszczególnych miast. Jest to rozwinięcie i kontynuacja działań zainicjowanych w I połowie 2014 r., które polegały na identyfikowaniu i promowaniu najlepszych miejskich praktyk w zakresie integracji cudzoziemców i cudzoziemek ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez lokalne władze samorządowe. Czytaj więcej

Do tej pory miały miejsce dwie edycje Akcji „Miasta Otwarte” (2014 r. i 2015 r). W ramach drugiej edycji planowane jest przeprowadzenie pilotażowej akcji stworzenia rankingu oceniającego obsługę konsularną migrantów przyjeżdżających do Polski z krajów Partnerstwa Wschodniego

  

W ramach projektu realizowano również:

Centrum Wielokulturowe w Warszawie - pilotaż - obecnie Centrum Wielokulturowe w Warszawie jest niezależną jednostką prowadzoną w ścisłej współpracy przez warszawski samorząd oraz koalicję wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych. Mieści się przy pl. Hallera na warszawskiej Pradze (ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa)

IMI Radio - celem radia jest angażowanie cudzoziemców w publiczną debatę z Polakami nt. jakości instytucji oraz życia społecznego w Polsce. Obecnie studio radiowe, które mieści się w Centrum Wielokulturowym (ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa)

Punkt Info dla Migrantów - miejsce pierwszego kontaktu, gdzie można otrzymać informacje na temat działania instytucji i organizacji, które wspierają migrantów w Warszawie. Obecnie punkt mieści się w siedzibie Centrum Wielokulturowego (ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa).