A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Apel w Międzynarodowy Dzień Tybetu

W rocznicę 77 urodzin Dalajlamy, 13 organizacji pozarządowych poparło apel do polskich władz w sprawie sytuacji w Tybecie.  Dziś, w Międzynarodowy Dzień Tybetu, ponownie apelujemy o sprawiedliwość dla tego kraju. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej, skala naruszeń praw człowieka oraz mniejszości narodowych w Tybecie przez chińskie władze jest drastycznie wysoka.
 
Według raportu Freedom House, organizacji pozarządowej działającej na rzecz wolności na świecie, Tybet wciąż znajduje się na niechlubnej liście krajów i terytoriów pod rządami najbardziej opresyjnych reżimów, sąsiadując na niej z takimi tyraniami, jak Syria, Sudan, Korea Północna, Somalia czy Sahara Zachodnia.
 
Dlatego też wspólnie apelujemy do polskich instytucji rządowych o zdecydowane działania wobec władz Chińskiej Republiki Ludowej, mające na celu wprowadzenie zasad praworządności konstytucyjnej, wolności słowa, wyznania oraz poglądów oraz zagwarantowanej w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej autonomii w Tybecie.
 
Poniżej załączamy pełen tekst apelu do polskich władz, który poparło 13 organizacji pozarządowych.
 
 
6 lipca 2012 - Apel w Międzynarodowy Dzień Tybetu
 
 
Niżej podpisane organizacje zaniepokojone eskalacją naruszeń praw człowieka w Tybecie zwracają się do polskich władz z apelem o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zaprzestania prześladowań Tybetańczyków przez władze Chińskiej Republiki Ludowej.
 
Mając na uwadze narastający kryzys praw człowieka w Tybecie, którego najtragiczniejszym wyrazem są 43 przypadki samopodpaleń Tybetańczyków (co najmiej 31 osób zmarło), a także liczne doniesienia o prześladowaniach religijnych, objęciu wielu obszarów Tybetu de facto stanem wojennym, uniemożliwieniem dostępu do Tybetu zagranicznym obserwatotrom,  w tym mediom i parlamentarzystom, wprowadzeniem kolejnych restrykcji związanych związanych z ruchem turystycznym, 
 
zwracamy szczególną uwagę Władzom RP na rezolucję Parlamentu Europejskiego z dn. 14 czerwca br Nr P7_TA(2012)0257#, i apelujemy o uwzględnienie postulatów PE w polityce prowadzonej względem Chińskiej Republiki Ludowej:
 
 • poparcia zasad określonych w “Memorandum w sprawie rzeczywistej autonomii ludności Tybetu”, które wysłannicy Jego Świątobliwości Dalajlamy zaproponowali w 2008 r. swym chińskim odpowiednikom i które stanowią podstawę realistycznego i trwałego politycznego rozwiązania kwestii Tybetu;
 • odrzucenia argumentu wysuniętego przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej, że zaangażowanie rządów w kontakty z Jego Świątobliwością Dalajlamą i pochodzącymi z wyboru przywódcami tybetańskimi, a także wyrażanie przez rządy poparcia dla pokojowego rozwiązania kwestii Tybetu na drodze dialogu i negocjacji stanowią naruszenie „polityki jednych Chin”;
 • wezwania władz Chińskiej Republiki Ludowej, by przyznały historycznemu terytorium Tybetu zapisaną w swojej Konstytucji autonomię;
 • wyrażenia rozczarowania, że od stycznia 2010 r. rząd Chińskiej Republiki Ludowej okazuje brak woli do kontynuacji dialogu z wysłannikami Jego Świątobliwości Dalajlamy i zachęcenia władze Chin do podjęcia poważnych rozmów z przedstawicielami Centralnej Administracji Tybetańskiej na temat przyszłości Tybetu;
 • nalegania, aby władze Chińskiej Republiki Ludowej szanowały prawo Tybetańczyków do wolności wypowiedzi, wolności stowarzyszania się i wolności przekonań;
 • wezwania  władz Chińskiej Republiki Ludowej, by zezwoliły na przeprowadzenie niezależnego międzynarodowego dochodzenia w sprawie protestów z 2008 r. i ich następstw oraz apeluje o uwolnienie więźniów politycznych;
 • potępienia wszelkich  form torturowania osób w więzieniach oraz zwrócenia się do władz Chińskiej Republiki Ludowej o zezwolenie na niezależną międzynarodową inspekcję więzień i ośrodków przetrzymywania w Tybecie;
 • potępienia władz chińskich za stałe ataki na klasztory tybetańskie i wezwania rządu Chińskiej Republiki Ludowej do zagwarantowania wolności wyznania zarówno ludności Tybetu, jak i wszystkim swoim obywatelom;
 • nalegania, aby władze chińskie ujawniły los i miejsce pobytu wszystkich ofiar samospaleń w  Tybecie;
 • wezwania władz chińskich, by stały na straży prawa do używania języka, wolności kultury, religii oraz innych podstawowych wolności Tybetańczyków oraz by powstrzymały się od stosowania na historycznych terytoriach Tybetu polityki przesiedleń faworyzującej ludność z grupy etnicznej Han ze szkodą dla Tybetańczyków, a także od zmuszania koczowników tybetańskich do porzucenia ich tradycyjnego stylu życia;
 • zapewnienia niezależnym mediom, dziennikarzom i obserwatorom ds. praw człowieka nieograniczonego dostępu do Tybetu oraz swobody poruszania się po jego terytorium;
 • poparcia dla mianowania specjalnego koordynatora Unii Europejskiej dysponującego mandatem do składania regularnych sprawozdań na temat Tybetu, aby nadać większą rangę kwestii szanowania praw człowieka narodu tybetańskiego, w tym prawa do zachowania i rozwoju jego wyjątkowej tożsamości oraz jej przejawów w religii, kulturze i języku, aby wspierać konstruktywny dialog i negocjacje pomiędzy rządem Chińskiej Republiki Ludowej a wysłannikami Jego Świątobliwości Dalajlamy oraz udzielać pomocy uchodźcom tybetańskim, zwłaszcza w Nepalu i Indiach.
 
Apel podpisały następujące organizacje:
Klub Gaja, Bielsko-Biała,
Stowarzyszenie Dla Ziemi, Bratnik, 
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wlkp. Koło w Gnieźnie
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni
Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu Nyatri, Poznań
Stowarzyszenie "Lepszy Świat", Poznań
Stowarzyszenie "Liberatis', Skierniewice
Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa, 
Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Warszawa, 
Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa,
Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, Wrocław
Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek,
Fundacja Klamra, Żywiec

Obchodzony 6 lipca, w dzień urodzin Jego Świątobliwości Dalajlamy Tenzina Giaco, duchowego przywódcy buddystów tradycji tybetańskiej na całym świecie, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Międzynarodowy Dzień Tybetu jest wyrazem poparcia dla pokojowych dążeń Tybetańczyków do wolności i obrony własnych praw systematycznie łamanych przez władze Chińskiej Republiki Ludowej.