A A+
Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Misja

Fundacja Inna Przestrzeń jest nienastawioną na zysk organizacją pozarządową. Powstała w czerwcu 2006 roku jako kontynuacja działań zespołu osób, które inicjowały i z sukcesem realizowały różne projekty o charakterze społecznym i artystycznym, dotyczące praw człowieka, w ramach innych organizacji pozarządowych (w tym m.in. w warszawskiej grupie Amnesty International i Polskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Tybetu).

Aktywnie działamy na rzecz promowania otwartości, demokracji i wielokulturowości. Otwieramy nowe przestrzenie dla wypowiedzi artystycznej i społecznej w Polsce i na świecie. Angażujemy się w działania na rzecz praw człowieka i włączamy zwykłych ludzi w ich realizację. Prowadzimy działania w obszarze edukacji globalnej oraz realizujemy projekty współpracy rozwojowej i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego wspólnie z lokalnymi partnerami w różnych miejscach świata. Współpracujemy z państwami Kaukazu, aktywnie działamy w Birmie, wspieramy akcje na rzecz Tybetu.

Nasze działania mają rzeczywisty wpływ na zmianę społeczną. W latach 2009-2012 prowadziliśmy projekt pilotażowy, który poprzedzał powstanie w Warszawie Centrum Wielokulturowego. Aktywnie włączyliśmy się również w stworzenie Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego, której celem jest wspieranie i prowadzenie Centrum oraz wspieranie działań na rzecz pełnego i podmiotowego funkcjonowania cudzoziemców, migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych i kulturowych w Warszawie.  Od 2009 roku prowadziliśmy również  Ośrodek Sintar - czeczeńskie centrum animacji i edukacji kulturalnej, który w 2015 roku przekształcił się w samodzielną Fundację SINTAR im. Issy Adajewa.

Naszą misją jest zmiana świadomości społecznej dotycząca migrantów i mniejszości etnicznych, zbliżanie różnorodnych kultur i tradycji oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego.